🔹در راستای تسریع ارائه خدمات قضایی به هم استانی های عزیز، سامانه نوبت دهی نمایندگی دیوان عدالت اداری در خراسان جنوبی راه اندازی شد.
در راستای اهتمام به رعایت اصول کرامت انسانی و افزایش رضایتمندی مراجعین به دستگاه قضایی، با توجه به مراجعه تعداد زیادی از مردم به نمایندگی دیوان عدالت اداری خراسان جنوبی و به منظور جلوگیری از معطلی و افزایش رضایتمندی مردم، سامانه نوبت دهی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان راه اندازی گردید.

🔹بر این اساس شهروندان می توانند با مراجعه به سایت عدل ایران به آدرس عدل ایران از قسمت “سامانه نوبت دهی قضایی” با انتخاب نمایندگی دیوان عدالت اداری استان خراسان جنوبی نسبت به دریافت نوبت حضور اقدام نمایند.

دیوان عدالت اداری

شیوه ثبت نام

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور