با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی رقم خورد:

?بازدید معاون وزیر بهداشت از پروژه های در حال ساخت بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان

?معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از پروژه های در حال ساخت بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان بازدید کرد.
?بهروز رحیمی با حضور در بیمارستان شهید دکتر آتشدست، ابتدا به اورژانس رفت و ضمن عرض خداقوت به پرسنل، از بیماران عیادت کرد.
?وی در ادامه به ترتیب از طرح توسعه بیمارستان، آشیانه اورژانس هوایی و پانسیون پزشکان نیز بازدید کرد.
?برگزاری نشست با نمایندگان گروه های مختلف از جمله پزشکان متخصص و پرستاران و… پایان بخش برنامه های معاون وزیر بهداشت در نهبندان بود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور