مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: درحال حاضر ۳۹ کیلومتر دراین محور در دست اجراست که ۲۷ کیلومتر آن تا پایان سال تکمیل و زیربار ترافیک می رو