🔹 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از مجموع ۶۴۷ هزار نفر سهامدار عدالت استان بیش از ۷۱ درصد یعنی معادل ۴۶۲ هزار و ۸۰۰ نفر روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند و سهامدار این شرکت هستند