? با ورود موج جدید سرما و افزایش گاز مصرفی و لزوم مدیریت و کنترل مصرف انرژی از روز شنبه ۲۴ دی ماه تا پایان بهمن ماه سال جاری شروع ساعت کاری سازمان ها، ادارت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها به استثنای مراکز امدادی، خدمت رسان و مراکز درمانی با دو ساعت تاخیر خواهد بود.

? همچنین به منظور خدمت رسانی به شهروندان صرفا یک شعبه از هر بانک در مرکز استان و شهرستان ها دایر خواهد بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور