💯 وقوع بارش در شهریور ماه در ایستگاه های بیرجند و آرین شهر در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است
🔰مقادیر بارش های گزارش شده از ایستگاه های هواشناسی خراسان جنوبی