🔹اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در جلسه هیئت مؤسس تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان: به دنبال تشکیل تعاونی فعال در حوزه زرشک، عناب و زعفران به طور خاص و در کنار آن دیگر محصولات همچون انار و خرما هستیم.

🔹 هدف از تشکیل تعاونی محصولات استراتژیک، ایجاد هماهنگی در حوزه استحصال، فرآوری، بازاریابی و بازارسازی محصولات کشاورزی استان است.

🔹بر اساس ایده اولیه ۴۹ درصد سهام این تعاونی به شخصیت‌های حقوقی یا دولت و ۵۱ درصد به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی واگذار خواهد شد.

🔹 یکی از مهمترین دغدغه‌های استان، نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی در سایر نقاط کشور است، بنابراین از ظرفیت این تعاونی می‌توان در این زمینه نیز بهره ببریم.

🔹 ثبت روز زعفران در تقویم مناسبت‌ها به دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور پیشنهاد شده است.

🔹دورنمای خوب و ارزشمندی پیش روی صنعت کشاورزی استان قرار دارد که یکی از آن اقدامات، تشکیل تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور