🔹۴۱ کانون بحرانی فرسایش بادی در سطح ۱۰ شهرستان خراسان جنوبی سالانه بیش از ۸۲ میلیارد تومان به این استان خسارت می‌زنند.

🔹سطح این کانون‌ها برابر ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۹۸۵ هکتار ارزیابی شده است که ۶۰۳ هزار و ۸۳۶ هکتار دارای شدت زیاد، ۸۶۸ هزار و ۴۹۰ هکتار با شدت متوسط و ۶۶۳ هزار و ۶۵۹ هکتار با شدت کم است.

🔹این سطح از مساحت استان که در معرض فرسایش بادی است ۱۴ درصد مساحت استان را در برمی‌گیرد.

🔹مجموع خسارت‌های ناشی از این کانون‌های بحرانی در خراسان جنوبی سالانه بیش از ۸۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

بیشترین مساحت کانون فرسایش بادی مربوط به شهرستان طبس است.