🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت:بخش عمده ای از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان به صورت صددرصدی محقق شده است.
میر جعفریان با بیان این مطلب در جلسه بررسی وضعیت پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری به استان، خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از پروژه های مدنظر در مصوبات سفر رئیس جمهور به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
🔹وی تأکید کرد: رصد و پایش مستمر مصوبات و بررسی شرایط عملیاتی شدن پروژه ها به صورت میدانی، تسریع در روند اجرای کارها را به همراه داشته است.
🔹معاون استاندار متذکر شد: به جهت اهمیت موضوع، تکمیل و بهره برداری از بخش اندک مصوبات باقی مانده در دستور کار دستگاه های اجرایی، استانداری، وزارتخانه ها و نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.
میرجعفریان ضمن تشکر از مدیران دستگاه‌های اجرایی که در تحقق مصوبات اهتمام جدی داشته اند، تصریح نمود: انتفاع عمومی، افزایش سطح رفاه مردم و ارتقاء شاخص های توسعه استان از مهمترین پیامدهای این مصوبات می باشد.
🔹وی متذکر شد: بخش عمده ای از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در زمینه های کشاورزی، آب، راه و درمان بوده که در افزایش سطح خدمات عمومی نقش بسزایی داشته است.
🔹معاون استاندار اظهار داشت: به جهت اثربخشی این مصوبات، تحقق صددرصدی همه آنها به طور جدی در دستور کار استان قرار دارد.
🔹میرجعفریان تأکید کرد: تشریک مساعی و همراهی دستگاه های اجرایی در تحقق این مصوبات بسیار مؤثر است.
🔹وی از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری در استان، تخصیص به موقع اعتبارات و تزریق آنها به پروژه های استان را خواستار شد و گفت: این موضوع در پیشرفت پروژه ها نقش بسزایی دارد.
🔹شایان ذکر است: این جلسه با حضور آقایان ملکی و ترکمن مسئول پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی و کلیه مدیران استان برگزار شد.