مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود : هم اکنون سامانه برای ثبت نام متقاضیان در شهر بیرجند باز ومتقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

💢 داعی افزود : مراحل تامین زمین موردنیاز ۱۳ شهر باقیمانده استان شامل : قاینات ، سربیشه ، آیسک ، اسفدن ، شوسف ، طبس مسینا ، مود ، آبیز ، درح ، دیهوک ، گزیک،باغستان و ماژان در دستور کار و پیگیری است و زمان ثبت نام متعاقبا به اطلاع خواهد شد.