مدیر آزمایشگاه مرمت اشیای تاریخی اداره ‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خراسان ‌جنوبی از مستندنگاری، حفاظت، مرمت و بازسازی ۵۰ اثر تاریخی و فرهنگی (شی) در این استان خبر داد.

گردشگری و صنایع ‌دستی خراسان ‌جنوبی، حمزه حمزه افزود: این اشیا مربوط به پیش از اسلام تا دوره قاجاریه در آزمایشگاه مرمت اشیای تاریخی استان مرمت شد.

وی اظهار داشت: آزمایشگاه مرمت اشیای تاریخی اداره ‌کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در چارچوب وظایف و تعهدات محوله در سال ۹۹ مطابق اصول فنی، مرمت ۵۰ شی تاریخی را انجام داده است.

مدیر آزمایشگاه مرمت اشیای تاریخی اداره ‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خراسان جنوبی گفت: این اشیا شامل ۱۵ سفال و سرامیک، هشت شی فلزی، یک نسخه کتاب و کاغذ، یک اثر شیشه‌ای و ۲۵ سکه می‌شود.