رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: تاکنون در پایگاه‌های سنجش خراسان جنوبی ۱۶ هزار و ۱۶۱ نوآموز سنجش شده‌اند .

ماندگار گفت: ۱۷ هزار و ۳۷۴ نوآموز نوبت‌گیری و از این تعداد ۱۶ هزار و ۱۶۱ نفر نیز سنجش شده‌اند که از این تعداد ۲۵۷ نوآموز پیش دبستانی هستند.

او با اشاره به اینکه ۱۷ پایگاه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی برای نوآموزان خراسان جنوبی اختصاص یافته است، افزود: از مجموع پایگاه‌های سنجش ۱۵ پایگاه سنجش اولیه نوآموزان و دو پایگاه سنجش تخصصی است که در صورت تشخیص احتمال نارسایی، نوآموزان در سنجش اولیه، برای بررسی بیشتر به مراکز تخصصی معرفی خواهند شد.

به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی تاکنون ارجاع هزار و ۱۳۲ نوآموز برای هوش، ۱۸۱ نوآموز شنوایی، ۵۵۸ نوآموز بینایی، ۲۲ نوآموز جسمی و ۳ اوتویسم شناسایی و به پایگاه تخصصی صورت گرفته است.

ماندگار با اشاره به اینکه طرح سنجش از اول تیرماه در پایگاه‌های سنجش خراسان جنوبی آغاز شده است، ادامه داد: هدف اصلی طرح اجرای مداخله بهنگام سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه، پیشگیری از بروز و تشدید بیماری‌ها، تشخیص جایگاه دقیق آموزش کودکان برای استفاده از خدمات متناسب با استعداد‌ها و توانمندی‌های کودکان، همچنین جلوگیری از افت تحصیلی است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور