مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی  از پلمپ یک مرکز غیرمجاز دندانسازی در بیرجند خبر داد

، دکتر سعید شوکتی فرد در این خصوص گفت: یک مرکز غیرمجاز دندانسازی در بیرجند اقدام به مداخله در امور دندانپزشکی و دندانسازی به صورت غیر مجاز توسط فرد فاقد صلاحیت، توسط مدیریت و کارشناسان نظارت بر درمان  دانشگاه شناسایی و بعد از طی مراحل قانونی و تنظیم صورتجلسه مربوطه مرکز مذکور پلمپ گردید.

وی با اظهار اینکه برخورد جدی و قانونی با مداخله کنندگان غیرمجاز درمانی که سلامت مردم را به خطر می اندازند، مورد تاکید و توجه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است تصریح کرد: هم استانی های گرامی جهت انجام خدمات دندانپزشکی و دندانسازی در موسسات و مراکز پزشکی داری مجوز از دانشگاه علوم پزشکی اقدام به دریافت خدمات نمایند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مراکز غیر مجاز، موضوع را از طریق سامانه مرکز ملی پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ۱۹۰ بصورت شبانه روزی  و یا با شماره های ۰۵۶- ۳۲۳۸۱۳۱۱- ۳۲۳۸۱۳۱۸- ۳۲۳۸۱۳۳۹ گزارش دهند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور