#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

یک ماسک کوچک یک پیام بزرگ دارد؛ من مراقب توام