#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸معاون بهداشتی علوم پزشکی بیرجند با تاکید بر رعایت جدی دستورالعمل های بهداشتی از سوی تمام افراد جامعه ، گفت: خوشبختانه امروز پس از حدود سه ماه هیچ مورد فوت در اثر کرونا در خراسان جنوبی ثبت نشد.