آبروی یک شهر به مولفه های مثبت فرهنگی، مذهبی ، اجتماعی و علمی آن است نه به ابنیه ، پس هیچ یک از ابینه بدون موراد فوق هویت پیدا نمی کنند . اگر بحث زلزله است درشهر بیرجند خیلی از مراکز جمعیتی و کاربردی بیرجند یا بر روی گسل هستند مثل بیمارستان امام رضا (ع) و یا در حال احداث در برخورد و دو گسل یا گسل فعال هستند اراضی ارتش و تپه های معروف به ۰۴ از این دست هستند پس باید فکر چاره بود برای بیرجند و تمام خراسان جنوبی با پیشینه عجیب و غریب زلزله و اقدامات صورت گرفته را بیان کرد

آیا در این سالها در خراسان جنوبی و بیرجند ساخت و سازها بر اساس پیشگیری از صدمات زلزله بوده است