این روزها باید دید چه افردی گرد کاندیدا ها محترم جمع هستند همین افراد بعد از انتخاب کاندیدا برایش خط و ربط تعریف می کنند یا دنبال منافع حزبی ،سیاسی ،مالی و یا رانتی هستند . اگر افراد در ارتباط با کاندیداها افرادی باشند که دل در گرو انقلاب و خدمت به مردم داشته اند و دارند مططمنا کاندیدا مورد نظر و انتخابی با مردم و از مردم خواهد بود و اگر این قصه عکس باشد و افراد مد نظر و مورد اعتماد کاندیدا از رانت های و لابی های قدرت ،پول،سیاست باشند مطمنا جایی برای مردم باقی نخواهد ماند بعد از انتخاب . از این رو مردم می بایست با مطالعه ،شناخت و مطالبه دست به انتخاب بزنند و اصلح ترین را به کرسی مجلس بنشانند تا سرنوشت چهار سال اینده خود و کشور را به درستی رقم بزنند و این امر محال نیست در برنامه های اعلامی کاندیداها و افراد تاثیر گذار و حامیان کاندیدا های می شود خیلی چیزها را ساده و با دلیل تحلیل کرد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور