آیا توسعه استان با لغو پی در پی پروازها محقق میشود ؟!!

لغو ۸ پرواز فرودگاه بیرجند تا پایان سال :
پرواز تهران – بیرجند / ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ : کنسل شد
پرواز بیرجند – تهران / ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ : کنسل شد
پرواز بیرجند – مشهد / ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ : کنسل شد
پرواز مشهد – بیرجند / ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ : کنسل شد
پرواز تهران – بیرجند / ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ : کنسل شد
پرواز بیرجند – تهران / ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ : کنسل شد
پرواز بیرجند – تهران / ۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ : کنسل شد
پرواز تهران – بیرجند / ۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ : کنسل شد