گوشه‌ای از واقعه عظیم عاشورا در اربعین حسینی در شهر قهستان شهرستان درمیان بازسازی می‌شود.

بازسازی گوشه‌ای از واقعه عظیم عاشورا با همراهی حدود ۳۰۰ نفر و چهار گروه تعزیه‌خوانی از بیرجند، روستای دره عباس و محله درخش شهر قهستان، دو باشگاه سوارکاری و تعدادی شتر که از طبس گلشن به شهر قهستان آورده شده عملیاتی خواهد شد.
بازسازی این واقعه نیز همانند دیگر تعزیه‌ها با همراهی دو گروه مخالف و موافق تعزیه‌خوانی است.

تعزیه‌خوانی در اغلب نقاط روستایی خراسان جنوبی قدمتی بین یک تا دو قرن دارد.

 

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور