نمونه بارزاینکه خراسان جنوبی مدیر صادر می کنه یا محفل امنی برا مدیران است تا برای خودشان جایی دسته پا کنند مدیرعامل هلال احمرشایداز این دست است .. معلوم نیست چرا استان اینگونه است