در سایه بی تدبیری مسئولین استان و شهرستان متاسفانه چند وقتی است قطار محلی طبس _مشهد خدمات ارائه نمی دهد و همشهریان طبسی با خطوط بین راهی و هزینه بیشتر به مشهد سفر می کنند …مسئولین بزرگترین اداره کل راه آهن کشور منتظر پاسخگویی شما هستیم