#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

باند بازی و گروه بازی درخراسان جنوبی دارد تیشه به ریشه اعتماد مردم و بخصوص کارکنان دستگاه اجرایی می زند گاهی موارد عجیبی را می بینی و می شنوی که در ذهن هم خطور نمی کند .فلانی و فلانی در تیم فلانی هستند و دارند برای خود و اطرفیان خود کار می کنند و رزومه جمع میکنند . اگر در تیم فلانی نباشی تلاش می کنند تو را از کار کردن و نان خوردن بیندازند و بیشمار از این موضوعات اما د راین سالها کسی برای اعتماد از دست رفته کاری نکرده است بلکه گاهی کنندگان خود نیز درگیر این باند بازی ها و گروه بازی ها شده اند !!

گروه ها نانوشته و در سایه ی خراسان جنوبی تصمیم گیران استان در از ابتدای تاسیس تا کنون