گرانی ها بی داد می کند افزایش قیمت تخم مرغ در کشور و استان بر اساس رصد میدانی قیمت ها بالاتر از نرخ اعلام شده در استان است