🔰ملانوری، استاندار جدید خراسان جنوبی: به مردم این استان اطمینان می دهم همه تجارب و توان خود را به کار بگیرم تا با استفاده از همه ظرفیتهای خراسان جنوبی، چه شخصیتهای مذهبی، علمی و فرهنگی، و چه ظرفیتهای طبیعی و همچنین با تعامل با همه گروهها به ویژه جوانان و بانوان و در سایه ی همدلی و همکاری با همه اقشار، برای توسعه و ترقی این استان گام بردارم.