#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

با توجه به کسالت ناگهانی جناب آقای دکتر هاشمی معاون محترم وزیر،برنامه تکریم و معارفه مدیران کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به سه شنبه هفته آینده موکول شده است