قانون جلوی انتخاب پر حاشیه شواری اسلامی شهر بیرجند را گرفت بهترین نیامده به شهرداری رفت

شورای اسلامی شهر بیرجند درگام اول در برابر قانون شکست خورد