مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه از آغازکشت پاییزه دانه روغنی کلزا در سطح ۱۶هکتار از اراضی سربیشه خبر داد و گفت: روغن کلزا نیز بدلیل ترکیب مناسب اسید‌های چرب غیر اشباح و درصد پایین اسید‌های چرب اشباح جز باکیفیت‌ترین روغن‌های خوراکی است.

مریم جوادی بایگی با بیان اینکه کشت مداوم گندم سبب کاهش توان رویشی اراضی و افت قابل توجه میزان تولیدگندم می شود گفت: دانه روغنی درتناوب کشت باگندم سبب تقویت خاک، کاهش آفات وبیماری ها، استفاده بهینه از آب وخاک ودرنهایت افزایش تولید گندم می‌شود.

وی اظهار کرد: کشت این گیاه در سال زراعی پیش رو در صورت تمایل به صورت قراردادی با آستان قدس رضوی باشرایط تامین بذر و بیمه محصول وخرید تضمینی از کشاورز انجام خواهدشد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه ادامه داد: کشاورزان می توانند بامراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی یا مراکز خدمات مود و درح؛ راهنمایی لازم جهت کشت وشرایط عقد قراداد ر ادریافت نمایند.

وی  همچنین از کاشت ۳ هکتار کینوا در شهرستان سربیشه خبر داد و گفت: منشا گیاه کینوا آمریکای جنوبی است و به خاطر ارزش غذایی به خاویار گیاهی معروف است.

جوادی بایگلی افزود: باتوجه به سازگاری این گیاه به شرایط خشکی و شوری خاک طی سال زراعی جاری کشت کینوا در سطح ۳ هکتار از اراضی زراعی شهرستان بصورت مکانیزه صورت پذیرفت.