#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

کرونا ویروسی شتر گاو پلنگ و ناشناخته است که هر روز علایم جدید و جهش های فراوان دارد این موضوعات در مورد این ویروس جای خود ، تصمیمات خلق الساعه و عجیب مسولین در کشور ما سرجای خودش اگر نمونه برخوردها در مورد این ویروس را در یک ساله گذشته و بخصوص در عید امسال و چند ماهه اخر سال گذشته بررسی کنیم به وضوح می توان فهمید که واقعا اگر تصمیم درستی گرفته شده است با بی تدبیری بی نتیجه شده است پس کرونا با این تفاسیر مهمان ماست