در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در خراسان جنوبی تنها حدود ۷۰ درصد بارش یکسال کامل آبی تامین شده و ۳۰ درصد بارشها کاهش داشته است.

 رئیس اداره پیش بینی و مدیریت مخاطرات وضع هوای استان با بیان اینکه براساس پیش بینی فصلی و اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم کشور ، در سال زراعی گذشته (۱۴۰۱_۱۴۰۲) میانگین بارش استان به ۷۹ و دو دهم رسید که نسبت به شرایط بلند مدت ۳۰.۱ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۶.۸ درصد کاهش داشته، گفت: بارش یکسال آبی در استان بطور میانگین ۱۱۳.۴ میلیمتر است که تنها ۶۹.۸ درصد (حدود ۷۰ درصد) بارش یکسال آبی را تامین کرده است.

آقای نخعی با بیان اینکه از بارشهای یکسال آبی خراسان جنوبی ،  فصل پاییز ۱۶.۶ درصد،  فصل زمستان ۵۷.۲ درصد و  فصل بهار ۲۵.۷ درصد را به خود اختصاص می دهد، افزود: میانگین بارش پاییز ۱۹.۶ میلیمتر، زمستان ۶۷.۲ میلیمتر و بهار ۳۰.۲ میلیمتر و تابستان نیم میلیمتر گزارش شده است.

وی در خصوص پیش بینی بارشهای فصلی سال زراعی پیش رو (۱۴۰۲-۱۴۰۳۹) با بیان اینکه به لحاظ بارشی برای اواسط مهر تا ۱۵ آبان شرایط بارشی در منطقه خراسان جنوبی نرمال بوده ، گفت: از نیمه آبان تا نیمه آذر در حاجی آباد و نقاط شمالی بیرجند و درمیان حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر بارشهای بیش از نرمال و برای طبس نرمال و سایر شهرستانها بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر فرانرمال پیش بینی شده و از نیمه آذر تا نیمه دی سطح استان ۵ تا ۱۰ میلیمتر بارشهای بیش از نرمال و نیمه دی تا نیمه بهمن برای شهرهای حاجی آباد، قاین ، بیرجند و سربیشه ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر بیش از نرمال و برای سایر شهرستانها ۵ تا ۱۰ میلیمتر بیشتر از نرمال پیش بینی شده است.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت مخاطرات وضع هوای استان با بیان اینکه از نیمه بهمن تا نیمه اسفند بطور میانگین حدود ۵ تا ۱۰ میلیمتر اغلب مناطق استان بیش از نرمال و برای جنوب شهرستان نهبندان و جنوب شهرستان خوسف، و غرب شهرستان طبس بارشهای نرمال قابل پیش بینی است، افزود:  بیشترین بارش سال زراعی گذشته را مربوط به شهرستان قاین با ۱۱۶.۶ میلیمتر و کمترین بارش استان را مربوط به شهرستان نهبندان با ۴۳.۹ میلیمتر ثبت شده است. 

همچنین شهرستان بیرجند دراین مدت  ۹۷ میلیمتر بارندگی داشته که نسبت به بلندمدت حدود ۷۰ میلیمتر و نسبت به سال قبل آن حدود ۲۰ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور