#خراسان_جنوبی_استان_پاک

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

 

کاهش  دوساعته ساعات کار دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی