محدوده اجرایی طرح مقابله با کانون بحرانی فرسایش بادی سهل آباد نهبندان با حضور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و جمعی از مسئولان کشوری و استانی مورد بازدید قرار گرفت.

 رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور پیبه همراه تعدادی از مسئولان کشوری و استانی در اولین برنامه بازدید خود از طرح های منابع طبیعی خراسان جنوبی از محدوده اجرایی طرح مقابله با کانون بحرانی فرسایش بادی سهل آباد در محدوده ی درخواستی مس کاتودی بازدید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مساحت کل این طرح ۷ هزار و ۶ هکتار است.

علیرضا نصرآبادی افزود: طرح مربوطه در سال ۱۳۸۷ تهیه و از سال ۱۳۸۸ عملیات اجرایی آن شروع شده و جزو طرح های فعال بیابانزایی شهرستان نهبندان است.

وی کل عملیات اجرایی انجام شده در این طرح را حدود ۲ هزار و ۸۲۲ هکتار اعلام کرد که در محدوده درخواستی مس، سطحی برابر یک هزار و ۳۴۳ هکتار پروژه های نهالکاری و بذر کاری و مدیریت هرزآب در قالب هلالی آبگیر انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ در این منطقه ۲۲۸ هکتار هلالی آبگیر و ۱۰۰ هکتار نهالکاری انجام شده که از مجموع سطح درخواستی (۲۵.۵) سطحی برابر ۲۴.۴ هکتار در طرح های اجرا شده قرار دارد که از این مساحت ۲۰.۹ هکتار مدیریت هرزآب و ۳.۵ هکتار نهالکاری است.

به گفته نصرآبادی، گون های کاشته شده شامل تاغ، کلمو، عجوه، قیچ و آتریپلکس است.

وی افزود: نهالکاری انجام شده در دو سال متمادی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در غالب پروژه آبیاری سنواتی مراقبت شده و اکنون از درصد موفقیت خوبی برخوردار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اضافه کرد: هزینه اجرای یک هکتار هلالی آبگیر در زمان اجرا حدود ۱۷ میلیون ریال بوده که با توجه به مساحت مورد نظر (۲۱ هکتار) برابر ۳۵۷ میلیون ریال است.

نصرآبادی هزینه اجرای هر هکتار نهالکاری همراه با ۲ سال مراقبت و آبیاری سنواتی را برابر ۲۷۰ میلیون ریال عنوان کرد که با احتساب ۳.۵ هکتار نهالکاری، برابر ۹۴۵ میلیون ریال می شود.

وی جمع کل هزینه نهالکاری و مدیریت هرزآب انجام شده بدون محاسبه سایر کارکردهای مربوطه را برابر یک هزار و ۳۰۲ میلیون ریال عنوان کرد.

نصرآبادی گفت: معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور کشور امروز مهمان استان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با هدف بازدید از پروژه های مهم طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و طرح های مقابله با بیابان زایی امروز مهمان استان هستند.

نصرآبادی افزود: بازدید از منطقه درخواستی مس کاتدیک و پروژه های مقابله با بیابانزایی، بازدید از طرح مشارکتی احیای اراضی با همکاری شرکت منیزیوم و اوقاف جزو اولین برنامه های این سفر است.

وی با اشاره به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت که بخشی از آن مربوط به زراعت چوب است اعلام کرد: رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از پروژه مشارکت زراعت چوب این استان که با همکاری شرکت آبفای استان منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در حال اجراست نیز بازدید می کنند.

نصرآبادی ادامه داد: بازدید از نهالستان خور شهرستان خوسف و نهالستان آیت ا… غفاری (پروژه آبخیزداری باقران) نیز از دیگر برنامه های این سفر است.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور