فراخــوان چهاردهمیــن جشــنواره
تئاتــر اســتان خراســان جنوبــی
فراخـــوان چهاردهمیـــن
جشـــنواره تئاتـــر اســـتان
خراســـان جنوبـــی
اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی استان و
انجمـن هنرهای نمایشـی خراسـان جنوبی
برگزار مـی کند.
بـرای خلـق تجربه هـای نویـن در عرصه هنرهای نمایشـی
بـا نـگاه نـو و خالق، بـا تاکیـد و تمرکز بـر تولیـد و اجرای
عمومـی آثار و گسـترش دایـره مخاطبـان آثار نمایشـی و
بـا نگاه به چشـم انـداز تولیدات یکسـاله هنرمنـدان تئاتر
اسـتان و بـا توجـه بـه تمـام محدودیت هـای ایجاد شـده
بـرای مقابله بـا کرونا، چهاردهمین جشـنواره تئاتر اسـتان
خراسـان جنوبـی برگزار خواهد شـد.
محور های مورد تاکید:
موضـوع نمایـش هـای حاضـر در جشـنواره آزاد بـوده و ملاک انتخـاب آثـار کیفیـت آن می باشـد، اما سـتاد
جشـنواره بـر خـود الزم مـی دانـد محورهـای زیـر را مـورد تاکید قـرار دهد.
فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و موضوعات مرتبط با مفاهیم دینی و قرآنی
آسیب های اجتماعی)طالق، اعتیاد، کودکان کار، زن و خانواده(
بهره گیری از مفاهیم و جلوه های تاریخ، فرهنگ و ادبیات غنی ایران
توجه به فرهنگ عامه و ارزش های بومی، تاریخی و ادبی استان
بـا توجـه بـه مقارن شـدن جشـنواره با چهلیمن سـالگرد دفـاع مقدس، آثـاری که به ایـن موضـوع بپردازند به
صـورت ویژه از سـوی سـتاد جشـنواره و نهادهـا و ارگان هـای مرتبط تقدیر خواهند شـد.
مقررات جشنواره:
جشـنواره بـه صـورت رقابتـی برگـزار مـی شـود و برگزیدگان آن بـه دبیرخانه سـی و نهمین جشـنواره تئاتر
فجـر معرفی خواهند شـد.
ً مختـص به آثار نمایشـی تولید شـده هنرمندان اسـتان خراسـان جنوبی
جشـنواره تئاتـر استـــانی صـــرفا
کـه اجـرای عمومـی آنهـا به انجام رسـیده، و یـا از هیات نظارت بر نمایش اسـتان مجـوز اجرا دریافـت نموده و
تعهـد اجـرا داده اسـت، خواهـد بـود. لذا گروه هایی کـه حد فاصل زمانی پس از اتمام جشـنواره تئاتر اسـتانی )
از ۲۵ آبانمـاه ۹۸ تـا ۲۵ آبـان مـاه ۹۹ )آثـار خـود را تولید و حداقـل تعداد ۵ نوبت اجرای عمومی داشـته اند و
یا تعهد اجرا دارند، می توانند متقاضی حضور در جشـنواره تئاتر اسـتان باشـند. بدیهی اسـت سـتاد جشـنواره
تمـام تلاش خـود را انجـام خواهـد داد تا در شهرسـتان هایی کـه وضعیت قرمز بـه خاطر کرونا وجـود دارد، از
روش هـای تعهـد اجرا به جای اجـرای عموم اسـتفاده نماید.
تنهـا ملاک تاییـد اجـرای عمومـی آثـار نمایشـی، درج اطالعات آثـار در درگاه جامع سـایت ایـران تئاتر می
باشـد. لـذا از تمامـی گروه های نمایشـی درخواسـت می شـود اطالعـات دقیق اجراهـای خـود را در این درگاه
بارگـزاری نماینـد و طبیعی اسـت اسـتناد سـتاد جشـنواره نیز به خبـر درج شـده در ایـن درگاه خواهد بود.
نمایـش هـای حاضـر در جشـنواره باید از متون نویسـندگان ایرانی اسـتفاده کرده باشـند و سـتاد جشـنواره
اسـتفاده از متـون نویسـندگان بومـی اسـتان را مـورد تاکید قـرار می دهد.
متـون اقتباسـی)آداپته شـده ایرانـی( منـوط بـه ذکـر دقیق مشـخصات صاحب اصلـی اثر و نـوع اقتباس می
تواننـد در بخش رقابتی جشـنواره حضـور یابند.
ارایه مجوز نویسـنده یا ناشـر برای اجرای عموم و شـرکت در جشـنواره از سـوی گروه به دبیرخانه جشـنواره
الزامی است.
هـر کارگـردان مـی توانـد بـا یـک اثر نمایشـی و با انتخاب یکی از دو شـیوه ارایه شـده )مسـتقیم، جشـنواره
اسـتانی( متقاضـی حضور در جشـنواره تئاتر فجر باشـد.
هیـچ یـک از اعضای شـورای سیاسـت گـذاری، هیأت انتخـاب آثار، داوران، دبیر جشـنواره ، مدیـر اجرایی و
دیگـر مدیـران بخـش هـای مختلف جشـنواره نبایسـتی به عنـوان کارگـردان، نویسـنده، بازیگر، مدیـر گروه یا
هـر عنـوان دیگـری در گروه های جشـنواره حضور داشـته باشـند.
چنانچـه در هـر مرحلـه ای از انتخـاب آثـار و یـا برگـزاری جشـنواره، مغایرتی با مفاد شـیوه نامـه و فراخوان
فراخــوان چهاردهمیــن جشــنواره
تئاتــر اســتان خراســان جنوبــی
منتشـر شـده و ضوابـط جشـنواره اثبـات گردد، گروه نمایشـی از حضـور و ادامه در جشـنواره حـذف و تمامی
مسـئولیت هـا به عهـده متقاضی خواهـد بود.
بـه گـروه هـای راه یافتـه به جشـنواره، بر اسـاس حجم دکـور، لباس، تعـداد بازیگران و عوامـل اصلی نمایش
و کیفیـت آثـار و به تشـخیص سـتاد برگزاری جشـنواره تا سـقف پنجـاه میلیون ریـال به عنـوان کمک هزینه
پرداخت خواهد شـد.
شـرکت کننـدگان در جشـنواره بـا ارسـال اثـر خود و تکمیـل فرم درخواسـت حضور در جشـنواره ، متعهد و
ملتـزم مـی شـوند کلیه قوانین و سیاسـت هـای جشـنواره را پذیرفته و در هیـچ مرحله ای بویـژه داوری حق
اعتراض و اسـتنکاف از سیاسـت های اعالمی نداشـته باشـند.
شرایط و مراحل انتخاب آثار:
بازبینی و انتخاب آثار متقاضی شرکت در جشنواره از روی فیلم اجرا برروی لوح فشرده انجام خواهد شد.
نکات قابل توجه در خصوص ضبط تصویری آثار نمایشی
در صورت اجرای عمومی، فیلم اثر، از اجرایی که تماشاگر حضور دارد ضبط شود.
فیلم اثر می تواند با یک دوربین و یا بیشتر ضبط شود اما نباید تداعی تئاتر تلویزیونی کند.
بـرای بـاال بـردن کیفیـت صدای نمایـش و واضح بودن دیالوگ بازیگران، بهتر اسـت در هنگام ضبط ، سـطح
صـدای موسـیقی یـا افکت پائین تر از سـطح صوتی دیالوگ ها باشـد.
بـرای ارسـال فیلـم تئاتـر بـر روی DVD یـا فلـش ممـوری ، پیشـنهاد مـی شـود از فرمـت player DVD
اسـتفاده شـود تـا هـم در دسـتگاه هـای خانگـی و هـم در رایانه قابل مشـاهده باشـد.
در تصویـر بـرداری بـا یـک دوربیـن مونتـاژ انجام نشـود تا منعکس کننـده رویداد کامل اجـرای نمایش در
روی صحنه باشـد.
مدارک الزم جهت شرکت در جشنواره:
کارگردانـان محتـرم در هنـگام تنظیـم و ارائـه فـرم درخواسـت)فرم شـماره۱ )دقـت الزم بـرای درج دقیـق
مشـخصات کامـل گـروه، شـماره تمـاس و آدرس ایمیـل را بـه عمل آورنـد. این فرم ملاک برنامـه ریزی های
بعـد و دعـوت از گـروه خواهـد بود.
سه حلقه فیلم اجرای عمومی نمایش بر روی لوح فشرده
تائیدیه اجرای عمومی یا تعهد اجرا از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا ادارات شهرستان های استان
یک نسخه چاپ شده از خبر اجرای عمومی درج شده در پورتال تئاتر استان در صورت اجرای عمومی
یـک حلقـه لـوح فشـرده حـاوی فایـل word نمایشـنامه و پنـج قطعـه عکس با کیفیـت از اجـرای نمایش،
یـک قطعه عکـس و بیوگرافـی کارگردان
مجـوز کتبـی نویسـنده یـا ناشـر و یـا مترجم مبنـی بر رضایت حضـور اثر در جشـنواره )این مجوز بـرای آثار
اقتباسـی نیز شـامل می شود.(
فراخــوان چهاردهمیــن جشــنواره
تئاتــر اســتان خراســان جنوبــی
تقویم برگزاری جشنواره:
آخرین مهلت ثبت نام و تقاضای حضور در جشنواره ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹
زمان بازبینی : از ۲۰ آبانماه ۱۳۹۹
برگزاری جشنواره: ۲۸ تا ۳۰ آبانماه ۱۳۹۹
سـتاد برگزاری جشـنواره بـرای آنچه که تضمیـن حداکثری در برگزاری جشـنواره مـی داند و به
پـاس تمـام گـروه هایی که در شـرایط کنونی با آماده سـازی یک اثر نمایشـی مخاطـرات موجود
را بـه جـان خریده انـد و برای برگزاری جشـنواره زحمت کشـیده اند شـیوه برگزاری جشـنواره
را به شـکل زیـر در نظر گرفته اسـت.

بـرای رعایـت تمـام قراردادهـای بهداشـتی از حضور مخاطب جلوگیری شـده و فقـط در صورت امـکان هیات
داوران در اجـرا حضـور خواهنـد داشـت و مخاطـب از طریـق بسـترهای مجازی می توانـد اجـرا را دنبال کند.
در صورت عدم امکان حضور داوران در اجرای زنده داوری آثار به صورت فیلم انجام خواهد شد.
جهـت در اختیـار قـرار گرفتن امکانات یکسـان و مسـاوی در اختیار تمام گـروه های حاضر در جشـنواره گروه
تصویربـرداری از نمایـش هـا از سـوی سـتاد جشـنواره معرفـی و بـرای همـه گروه ها توسـط یک گـروه واحد،
تصویر بـرداری انجام خواهد شـد.

بـا توجـه بـه اینکـه تصویربـرداری آثـار بـا سـه دوربیـن و فقـط از یـک اجرا پیوسـته صـورت خواهـد گرفت،
در صـورت تمایـل و اعلام کتبـی کارگـردان ، کارگردانـی هنـری بـرای تصویربـرداری بـه عهده شـخصی که
کارگـردان گـروه معرفـی مـی کند واگـذار خواهد شـد.
زمـان و مـکان تصویربـرداری بـا هماهنگـی گـروه در بـازه زمانی ۲۴ تـا ۲۸ آبانمـاه ۱۳۹۹صورت مـی گیرد و
نمایـش فقـط در بـازه زمانـی جشـنواره در بسـترهای اینترنتـی قابل مشـاهده بـرای عموم می باشـد.
همچنیـن سـتاد برگـزاری جشـنواره از تمامـی گروه های حاضر در جشـنواره خواهشـمند اسـت ضمن رعایت
تمام اصول بهداشـتی گوشـزد شـده در قراردادهای بهداشـتی برای مراحل مختلف تمرین، از اسـتفاده بازیگر
مشـترک یـا عوامـل مشـترک در گـروه ها اسـتفاده ننماینـد تا با حفـظ فاصله گـذاری حبابی بین گـروه های
نمایـش بتـوان مـوارد احتیاطی را بیشـتر رعایت کرد.
نشانی دبیرخانه:
اسـتان خراسـان جنوبـی، بیرجنـد، خیابـان شـهید محالتـی، حـد فاصل خیابـان توحیـد و مـدرس، اداره کل
فرهنـگ و ارشـاد خراسـان جنوبـی، دبیرخانـه چهاردهمیـن جشـنواره تئاتـر اسـتان خراسـان جنوبی
تلفن تماس: ۳۲۲۲۹۹۶۴ – ۳۲۲۲۹۹۶۵- ۳۲۳۲۳۲۷۳
فراخــوان چهاردهمیــن جشــنواره
تئاتــر اســتان خراســان جنوبــی