استاندار خراسان جنوبی: کارهای اجرایی، عمرانی و خدماتی محرمانه نیست آقای استاندار این جمله خود شما در شورای برنامه ریزی استان است و اعلام کردید که بعضی از مدیران در جذب بودجه هنوز موفق نبوده اند است . این رسانه از شما تقاضا دارد بر اساس گفته خود شما و اینکه می بایست مدیران استانی در خراسان جنوبی هر چه بیشتر در امر خدمت به مردم فعالیت داشته باشند اسامی مدیرانی که در جذب بودجه به هر دلیلی موفق عمل نکرده اند را اعلام بفرمایید .