دو کتاب جدید از نجیب الله رجبی نویسنده و محقق قاینی به همت انتشارات اکبرزاده وارد بازار نشر شد.

عباس میرزنگویی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قاین گفت: این دو کتاب چاچ دو کتاب جدید از نجیب الله رجبی، نویسنده و محقق شهرستان قاینجدید شامل کتاب “تاریخ و جغرافیای شهر اسفدن” تالیف نجیب الله رجبی و اسدالله رمضانی و “روستای طرح گردشگری زول”، تالیف نجیب الله رجبی است که چاپ و وارد بازار شد.
وی افزود: کتاب تاریخ و جغرافیای شهر اسفدن به اهتمام شهرداری و شورای اسلامی شهر اسفدن و کتاب زول روستای هدف گردشگری به اهتمام شورای اسلامی روستای زول به چاپ رسید.