پیکر پاک شهید مدافع امنیت سرهنگ محمدرضا اسداللهی پس از تشییع در شهر بیرجند و با حضور پرشور مردم شهید پرور خراسان جنوبی در زادگاهش روستای کوچ القار شهرستان بیرجند آرام گرفت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور