🔸 پیکر آیت الله ربانی با حضور استاندار خراسان جنوبی ، علما، طلاب، و جمعی اقشار مردم با رعایت دستور العمل های بهداشتی در روستای مهمویی به خاک سپرده شد.