ازمنابع آگاه دستگیری متکدی حرفه ای در بیرجند با کارت خوان این روزها باید مردم به موسسات خیریه و نهادهای حمایتی کمک کنند و یا به کسانی که واقعا نیازمند هستند .

مردم باید سعی کنند کمک های خود را به نیازمندان واقعی برسانند و هوشیار باشند در دام متکدیان حرفه ای نیفتند