آقای رییس جمهور با جابجایی معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور در شرق لطمه می زنید