🏴 یا ابا عبدالله…الحسین
🔹پویش مردمی گره گشایی
⚫️ نذر اطعام حسینی
⚫️ طرح جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی در قالب سب غذایی بین خانواده نیازمندان در ایام ماه محرم الحرام
📌شماره کارت انجمن حمایت زندانیان بیرجند
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۷۷۴۶
📌 شماره حساب
۰۱۰۵۹۰۷۸۰۲۰۰۱
☎️ ۰۹۱۵۱۶۱۱۸۸۶
روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان بیرجند