سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط خشکسالی، پساب فاضلاب می‌تواند جایگزین چاه‌های موجود باشد کــه مقرر شد در یک ماه آینده برنامه راهبردی بـرای استفاده از پساب در حـوزه صنعـت، تدوین و ارائه شود.

سعید سروری گفت: امسال نسـبت بــه بلندمدت بـا کاهش ۶۰ درصدی و در مقایسـه بــا سال گذشته بــا کاهش ۷۰ درصدی بارندگی‌ها مواجه هستیم.

وی افزود: خراسان جنوبی ۱۳ هزار و ۵۹۹ حلقه چاه، چشمه و قنات دارد که از ایـن تعداد ۲۸ درصد چاه، ۲۱ درصد چشمه و ۵۱ درصـد قنات هستند کـــه ۷۳ درصد برداشت آب به صـورت حجمی از ۲۸ درصد چـاه‌ها انجام می‌شود.

سروری با بیان اینکه پساب فاضلاب منبع جایگزینی است کـه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: این امر باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم خود را با شرایط خشکسالی هماهنگ کنیم.

وی تصریح کرد: بارندگی‌ها در دو سال گذشته و امسال تأثیری در تقویت سفره‌های آب‌های زیرزمینی این استان نداشته و کم‌آبی همچنان گریبانگیر شرق کشور و خراسان جنوبی است.

مهدی پارسا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی نیز از انتقال خطوط پساب تصفیه خانه بیرجند به شهرک‌های صنعتی استان خبر داد.

وی ادامه داد: باتوجه به نزدیک بودن تصفیه خانه بیرجند به شهرک صنعتی این شهرستان خطوط انتقال هزینه زیادی نخواهد داشت و انتقال خطوط تصفیه خانه بیرجند به شهرک صنعتی خوسف نزدیک به ۳٠ کیلومتر است.

پارسا اظهار کرد: به زودی کار انتقال پساب تصفیه خانه به شهرک صنعتی بیرجند و شهرک صنعتی خوسف را آغاز می‌کنیم.

وی بیان کرد: از اداره آب منطقه‌ای استان درخواست ۵٠ لیتر آب بر ثانیه از تصفیه خانه بیرجند کرده‌ایم که ۳٠ لیتر از این مقدار مربوط به شهرک صنعتی بیرجند و ۲٠ لیتر آن مربوط به شهرک صنعتی خوسف است؛ با این مقدار آب مشکل بسیاری از صنایع آب بر استان رفع می‌شود.