حضورپرشور عشایر ولایت مدار فردوس طایفه‌ی ناصری کجه و چاهنو پای صندوق های رای ولبیک به ندای رهبر محبوب شان