#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

اگر کرونا با همین فرمان پیش برود دیگر جایی برای پذیرش بیماران جدید در تخت های بیمارستانی استان نخواهد بود