🔹غنچه مدیر صندوق بیمه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این ۴۰ میلیارد ریال غرامت پرداخت شده مربوط به بیمه نامه‌های سال زراعی گذشته است.
🔹او افزود: غرامت پرداخت شده مربوط به تمامی عوامل خسارت زیرپوشش صندوق بیمه است.
🔹غنچه عنوان کرد: در سال زراعی جاری برای گاو بومی آمیخته ۱۴ میلیون تومان غرامت به دامدار پرداخت می‌ شود.