#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها فضای مجازی شده است یار شاطر و بار خاطر هم می سازد هم نابود میکند ،باید این فضا فرهنگ سازی شود . بر طبق شنیده ها یکی از پیج های که درفضای مجازی به هتک حرمت افراد در خراسان جنوبی می پرداخته از دسترس خارج شده است این هما ن بار خاطر است همان فرهنگی که نیست و اجازه میدهد در این فضا با آبروی افراد بازی شود و به تسویه حساب های شخصی یا سیاسی پرداخته شود .

فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی حلقه اصلی مفقوده در مراودات در این فضا