پاسدار، اصیل ترین درخت انقلاب است که ریشه در فلسفه قیام حسین(ع) دارد