۳۲ اثر تاریخی، معنوی و طبیعی خراسان جنوبی پارسال در فهرست میراث ملی ثبت شده است.

 معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانثبت ۳۲ اثر تاریخی، معنوی و طبیعی خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی گفت: این آثار شامل ۱۴ اثر تاریخی و فرهنگی، ۶ شیء تاریخی، ۴ اثر طبیعی و ۸ اثر معنوی است.
علی شریعتی منش افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز پرونده‌های پیشنهادی دیگری برای ثبت میراث ملی در دست تهیه است تا آثار بیشتری به فهرست میراث ملی استان اضافه شود.