وقتی فرمانده خدمت به مردم معتمدیان است همه دستگاه ها اجرایی استان پای کار اتمام تفرجگاه بنده دره هستند