آقای استاندار بر مدیریت جهادی عملگرا ومردمی شما هیچ خللی وارد نیست و اینکه در یک سال معادل تمام سالهای که خراسان جنوبی استان شده است کار کردید ولی در این استان : مدیرانی ارشد ومیانی هستند جرات تصمیم گیری ندارند مدیران ارشد و میانی هستن با رانت و لابی این و آن هنوز سرکار هستند مدیران ارشد و میانی هستند که برایشان فقط میزشان مهم است و بس و مردم در درجه چندم خدمت مدیران هستند که حتی جرات تغییرات جزیی در مجموعه های خود را ندارند مدیران ارشد و میانی هستند که بارانت آمدند و خون به دل کارمندان و مراجعه کنندگان کرده اند مدیران ارشد و میانی هستند که پست فعلی شده است ارث بابایشان و سالهاست مدیر و معاون هستند مدیران ارشد و میانی هستند جلوی توسعه استان را گرفته اند با نگاه بسته خود در این استان ……………………. مهمتر از همه خیلی از مدیران ستادی شما و تصمیم سازان و تصمیم گیران استان می داند موارد متعدد را و سکوت پیشه کرده اند