وضعیت بد گوشه های ازعمارت باغ تاریخی رحیم آباد در بارندگی های اخیر خبر و هنر منتظر پاسخ گویی متولیان است