مقام معظم رهبری : وزرات اطلاعات در حقیقت یک پایگاه عظیم مبارزه و جهاد است